SCOTT MCINTOSH, SITKA, ALASKA ENJOYING HIS NEW OSPREY 24F